Donate

PLEASE DONATE JAMIA TUR RIDAH INTERNATIONAL

Note: “Aapke Chande (Donations) Ko Kisi Bhi Jaiz, Deeni, Islahi (Reformatory), Falahi (Welfare), KhairKhawahi, Rohani Aur Bhalai Ke Kaam Me Kharch Kiya Jasakta Hai.